คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายนเรศ   ตาทุวัน
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31280006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
31282004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา11-4-35
31282007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-35
31282316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-24
31282403โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-35
39012004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-35
39012110ความปลอดภัยระบบเครือข่าย1-4-35

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282007 ------------------//
มอม.21
มอม.11 มอม.11
//--------- 31282316 ---------//
สอว.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอม.21
//--------- 31282316 ---------//
สอว.11
สทส.21 ทยส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39012004 ------------------//
สทส.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31280006 ---------//
มอม.11
มอม.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282403 ------------------//
มอม.11
โฮมรูม
//------------------ 39012110 ------------------//
ทยส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282004 ------------------//
มอม.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ