คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.สุรีย์พร   นาคูณ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
30001302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-316
30001305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-38
30001307วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001301 -------------//
สทส.11
//--------- 30001305 ---------//
สบค.11
//--------- 30001302 ---------//
มอย.114,มอย.113
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001305 ---------//
สบต.11
//--------- 30001302 ---------//
สอผ.11
//--------- 30001307 ---------//
มคอ.11
//--------- 30001305 ---------//
สบค.11
//--------- 30001302 ---------//
สพพ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.113,มอย.114
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001302 ---------//
สพพ.11
//--------- 30001307 ---------//
มคอ.11
สทส.11
โฮมรูม
//--------- 30001305 ---------//
สบต.11
มอย.113,มอย.114
//--------- 30001302 ---------//
มอย.111,มอย.112
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001302 ---------//
มอย.112,มอย.111
//--------- 30001302 ---------//
สอผ.11
-
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ