คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายปริญญา   สว่างโคตร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
34001001สัมมนาวิชาชีพ1-2-23
34001002เทคนิคการนำเสนอผลงาน1-4-310
34042003ความปลอดภัยในงานอาหาร3-0-33
34042006การแปรรูปอาหาร2-3-35
34042103เคมีอาหาร3-0-36
34042104ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 34001002 ------------------//
มคอ.11
//---------------------- 34001002 ----------------------//
มคอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 34042003 -------------//
มคอ.11
//------------- 34042103 -------------//
มคอ.11
มคอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 34042006 ---------//
มคอ.21
//--------- 34042006 ---------//
มคอ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มคอ.21
//------------- 34042103 -------------//
มคอ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มคอ.21
//--------- 34001001 ---------//
มคอ.21
โฮมรูม
//------------------ 34042104 ------------------//
สคอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.................................
(นางวิไล  โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ