คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอภิชัย   มีศิลป์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001304กฎหมายก่อสร้าง2-0-24
21062009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-212
21062101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-46
21062102งานปูนตกแต่งผิว0-6-26
31068501โครงการ0-0-44
31069009ชลศาสตร์2-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21062102 -------------//
ชส.14
//------------- 21062102 -------------//
ชส.14
//--------- 31069009 ---------//
มอส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062101 ---------//
ชส.23,ชส.24
//--------- 21001304 ---------//
ชส.33
//------------------ 21062101 ------------------//
ชส.22,ชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31068501 ------------------//
สอส.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21001304 ---------//
ชส.32,ชส.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21062009 ------------------//
ชส.12
โฮมรูม
//--------- 21062009 ---------//
ชส.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21062009 ------------------//
ชส.11
//--------- 21062009 ---------//
ชส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ