คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.งามศิริ   สุวรรณดี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
27001002ศิลปวัฒนธรรมไทย1-2-23
27001006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-22
27012002การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-23
27012006ภัตคารและการจัดเลี้ยง2-2-38
27012106การพัสดุโรงแรม2-0-22
27018501โครงการ0-0-44
27022006มัคคุเทศน์2-2-38
32028001ฝึกงาน0-0-44
37018501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27012006 ------------------//
กทท.22
บนร.111
//------------- 27012002 -------------//
กทท.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27012006 ------------------//
กทท.21
บนร.111
//--------- 37018501 ---------//
บนร.21,บนร.21
//--------- 27001002 ---------//
กทท.32
บนร.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27022006 ------------------//
กทท.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37018501 ---------//
บนร.21,บนร.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27018501 ------------------//
กทท.32
โฮมรูม
//--------- 27001006 ---------//
กทท.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27022006 ------------------//
กทท.12
บนร.111
//--------- 27012106 ---------//
กทท.32
กทท.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ