คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ภัทรภรณ์   กาญจนารัตน์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ กศ.ม.การวิจัยและประเมิน
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-28
21031001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-26
21032002งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-26
21032003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-24
21032111วัสดุช่างเชื่อม2-0-22
21032112งานสี1-3-24
31032004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.16,ชย.15
//------------- 21001005 -------------//
ชย.15
-
//--------- 21032111 ---------//
ชช.22,ชช.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.14,ชฟ.13
//------------- 21001005 -------------//
ชฟ.13
- ชช.22,ชช.21
//------------- 21032003 -------------//
ชช.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21032002 ------------------//
ชช.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032002 ---------//
ชช.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21031001 ------------------//
ชช.12
โฮมรูม
//--------- 21031001 ---------//
ชช.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.12,ชช.11
//------------- 21032112 -------------//
ชช.12
//------------- 31032004 -------------//
มอห.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ