คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพิทักษ์   ศรีวิเศษ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาปทส.เชื่อมประสาน
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
21032005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-23
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-21
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-28
31032001วัสดุในการเชื่อม3-0-33
31032004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-32
31032105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31032001 -------------//
สอห.11,มอห.11
มอห.11,สอห.11 มอต.11,มอต.12
//------------- 31000007 -------------//
มอต.11
มอห.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21032005 -------------//
ชช.21
มอค.12,มอค.11
//------------- 31000007 -------------//
มอค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31032105 ---------//
มอห.21,สอห.21
- -
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001001 ------------------//
ชอ.14,ชอ.13
โฮมรูม
//------------- 31032105 -------------//
สอห.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30011001 ---------//
สอห.11,มอห.11
//--------- 31032004 ---------//
สอห.11,มอห.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ