คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายบวรศักดิ์   โสดาธาตุ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
29011007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
29012007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-23
29012009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-23
29012126ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-3-24
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
31280002งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
31281001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-35
31282001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
39012101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31281001 ------------------//
มอม.21
//---------------------- 39012101 ----------------------//
ทยส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000003 ------------------//
มอม.11
//------------------ 29012126 ------------------//
ทส.32,ทส.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012007 -------------//
ทส.31,ทส.32
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 29011007 -------------//
ทส.21,ทส.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282001 ------------------//
มอม.21
-
โฮมรูม
มอม.21
//--------- 31280002 ---------//
มอม.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31280002 ---------//
มอม.11
//--------- 29012009 ---------//
ทส.32,ทส.31
- ทส.31,ทส.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ