คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอาทิตย์   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศ.บ.ออกแบบภายใน
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001303ศิลปะและภาพร่าง1-3-24
21082008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-35
21082106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-24
21082108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-22
21082116เทคนิคก่อสร้าง 12-0-22
31080005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-22
31081001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-34
31081002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
31081004สถาปัตยกรรมไทย1-3-24
31082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-46
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082008 ---------//
ชถ.12,ชถ.11
-
//------------- 21082008 -------------//
ชถ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.11,ชถ.12
//------------- 21001303 -------------//
ชถ.12
//--------- 21082108 ---------//
ชถ.21,ชถ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอถ.21
//------------- 31081004 -------------//
มอถ.21
มอถ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31081001 -------------//
มอถ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.22,ชถ.21
//------------- 21082106 -------------//
ชถ.22
-
โฮมรูม
//--------- 31081002 ---------//
สอถ.11
//--------- 31080005 ---------//
มอถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082116 ---------//
ชถ.12,ชถ.11
//--------- 31082001 ---------//
มอถ.11
//------------------ 31082001 ------------------//
มอถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ