คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อรอุมา   สิงห์สิทธิ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-230
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พค.12
//------------- 20001301 -------------//
ชส.14,ชส.13
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
พค.12
ชอ.13,ชอ.14
//------------- 20001301 -------------//
ชช.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
กทท.11
กิจกรรม
กิจกรรม
ชฟ.11,ชฟ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
พข.21
//--------- 20001301 ---------//
ทส.11,ทส.12
โฮมรูม
//------------- 20001301 -------------//
ชฟ.14,ชฟ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชอ.13,ชอ.14
//--------- 20001301 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
ทส.12,ทส.11
//------------- 20001301 -------------//
ชย.14,ชย.13
-
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ