คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายครูการโรงแรม   1
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
27001004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-24
27001006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-22
27012007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-26
27012106การพัสดุโรงแรม2-0-22
27012107เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน2-0-24
27018501โครงการ0-0-44
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
37000004บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ3-0-33
37012004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-34
37012007สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27012007 -------------//
กทท.21
บนร.111
//------------- 37000004 -------------//
บนร.21
//--------- 30011001 ---------//
บนร.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27001004 ---------//
กทท.11
//--------- 37012004 ---------//
บนร.21,บนร.21
//--------- 27001004 ---------//
กทท.12
//--------- 37012007 ---------//
บนร.21,บนร.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27012007 -------------//
กทท.22
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27018501 ------------------//
กทท.31
โฮมรูม
//--------- 27001006 ---------//
กทท.32
//--------- 37012004 ---------//
บนร.21,บนร.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012107 ---------//
กทท.21
//--------- 27012107 ---------//
กทท.22
//--------- 27012106 ---------//
กทท.31
//--------- 37012007 ---------//
บนร.21,บนร.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นางสาวอังสุธา  สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ