คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22012006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี3-0-33
32000003การเป็นผู้ประกอบการ3-0-36
32001002หลักการจัดการ2-2-34
32012007การบัญชีภาษีอากร2-2-38
32012106การสอบบัญชี3-0-36
32018001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32000003 -------------//
มบบ.11
พบ.31 มบบ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32012106 -------------//
สบบ.22
สบบ.21 -
//--------- 32018001 ---------//
มบบ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012007 ---------//
สบบ.21
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.11
มบบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32000003 ---------//
มบบ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012006 ---------//
พบ.31
//--------- 32012106 ---------//
สบบ.21
-
โฮมรูม
//--------- 32012007 ---------//
สบบ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012007 ---------//
สบบ.21
//--------- 32012007 ---------//
สบบ.22
มบบ.21
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ