คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวสันต์   อุไรวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-33
21012002งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-38
21012102งานจักรยานยนต์1-6-37
21018501โครงการ0-0-44
31012111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์1-6-32
31015101งานเทคนิคยานยนต์ 10-0-42
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.14
ชย.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
//------------- 21012102 -------------//
ทวิ-ชย.21
//------------- 21012102 -------------//
ทวิ-ชย.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31015101 ---------//
มอย.214,มอย.213
//--------- 31012111 ---------//
มอย.213,มอย.214
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012002 ---------//
ชย.22
โฮมรูม
ชย.22 - -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012002 ---------//
ชย.21,ชย.22
//--------- 21012002 ---------//
ชย.21
ชย.21
//------------------ 21018501 ------------------//
ทวิ-ชย.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ