คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31050001งานพื้นฐานวจรไฟฟ้าและการวัด2-3-38
31051002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-38
31052005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-2-22
31058502โครงการ 1 0-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  20  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051002 ---------//
สออ.12
สออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31050001 ---------//
มออ.11,มออ.12
//--------- 31050001 ---------//
มออ.12
มออ.12
//--------- 31058502 ---------//
สออ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051002 ---------//
สออ.11,สออ.12
//--------- 31051002 ---------//
สออ.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
สออ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31050001 ---------//
มออ.11
มออ.11
//--------- 31052005 ---------//
สออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ