คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อิสราภรณ์   พบลาภ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22001002การบัญชีเบื้องต้น 11-2-23
32000001หลักการบัญชีเบื้องต้น 12-2-38
32001002หลักการจัดการ2-2-38
32012109การบัญชีการเงิน2-2-38
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012109 ---------//
สบบ.12
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012109 ---------//
สบบ.11
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22001002 -------------//
พข.11
//--------- 32012109 ---------//
สบบ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.12
//--------- 32012109 ---------//
สบบ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
-
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000001 ---------//
มบบ.11
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.13
โฮมรูม
//--------- 32000001 ---------//
มบค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000001 ---------//
มบบ.11
//--------- 32001002 ---------//
มบบ.12
//--------- 32000001 ---------//
มบค.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ