คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอรุณ   ทองกลม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคอม.วิศวกรรมไฟฟ้า, คอบ.วิศวกรรมอิเล็กฯและโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21052005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-38
21052008เครื่องเสียง1-3-214
41052162เทคโนโลยีระบบเสียง2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052008 -------------//
ชอ.22
ชอ.23,ชอ.24
//------------- 21052008 -------------//
ชอ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052008 -------------//
ชอ.24
ชอ.21,ชอ.22
//------------- 21052008 -------------//
ชอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052005 ---------//
ชอ.21,ชอ.22
//--------- 21052005 ---------//
ชอ.21
-
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052005 ---------//
ชอ.23
-
โฮมรูม
ชอ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 41052162 ------------------//
ทล.บ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ