คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอรุณ   ทองกลม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคอม.วิศวกรรมไฟฟ้า, คอบ.วิศวกรรมอิเล็กฯและโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21052011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-316
21052106สายส่งและสายอากาศ1-3-24
21058501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.32,ชอ.31
//------------- 21052106 -------------//
ชอ.31
ชอ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052011 ---------//
ชอ.21,ชอ.22
//--------- 21052011 ---------//
ชอ.21
ชอ.21
//------------- 21058501 -------------//
ชอ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052011 ---------//
ชอ.23,ชอ.24
//--------- 21052011 ---------//
ชอ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052011 ---------//
ชอ.24
โฮมรูม
ชอ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21052011 ---------//
ชอ.22
ชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ