คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางพัธรินพันธ์   เอมรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22012108การบัญชีสินค้า3-0-33
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
32012105การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-36
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012108 ---------//
พบ.22
//--------- 30011001 ---------//
สบบ.21
สบบ.21 -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.11
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.12
//------------- 32012105 -------------//
สบบ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
-
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.13
พบ.22
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.13
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.11
//------------- 32012105 -------------//
สบบ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ