คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางปริษา   ปั้นดี
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32042005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-38
40001508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-33
42042001การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-34
42042004ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-34
42042005การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-34
42042007เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-34
42042009ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 42042007 ------------------//
ทลค.21
-
//------------------ 42042005 ------------------//
ทลค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 42042001 ------------------//
ทลค.11
//------------- 40001508 -------------//
ทลค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042005 ------------------//
มบค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
-
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 42042004 ------------------//
ทลค.11
โฮมรูม
//--------- 42042009 ---------//
ทลค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042005 ------------------//
มบค.12
//--------- 42042009 ---------//
ทลค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ