คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางปริษา   ปั้นดี
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-36
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
32042106การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ2-2-34
32042108การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-34
32045101งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10-0-36
32048501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32045101 -------------//
สบค.11
//--------- 32045101 ---------//
สบค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30011001 ---------//
สบค.22
//------------------ 32048501 ------------------//
มบค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
สบค.22
กิจกรรม
กิจกรรม
สบค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042108 ------------------//
มบค.21
โฮมรูม
//------------- 30011001 -------------//
มบค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042106 ------------------//
มบค.11
สบค.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ