คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางมัลลิกา   สิทธิโชค
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31051003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-316
31059001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-33
41052167การตัดต่อระบบภาพ2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051003 ---------//
สออ.11,สออ.12
//--------- 31051003 ---------//
สออ.11
สออ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051003 ---------//
มออ.21,มออ.22
//--------- 31051003 ---------//
มออ.21
มออ.21
//------------------ 41052167 ------------------//
ทล.บ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051003 ---------//
สออ.12
-
กิจกรรม
กิจกรรม
สออ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051003 ---------//
มออ.22
-
โฮมรูม
มออ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31059001 -------------//
สออ.22,สออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ