คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายองอาจ   อรรคบุตร
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-26
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-26
21001009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-210
21052001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-13
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20011004 -------------//
ชอ.14,ชอ.13
//------------- 21001009 -------------//
ชอ.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052001 -------------//
ชอ.14,ชอ.13
//------------- 20011004 -------------//
ชอ.11,ชอ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001006 -------------//
ชอ.13
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001009 -------------//
ชอ.22
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001006 -------------//
ชอ.12
ชอ.24,ชอ.23
//------------- 21001009 -------------//
ชอ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ