คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสัจจา   อินทรสุขศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศศ.บ. การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-29
31022002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-38
31022005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-35
31028001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000008 -------------//
มอผ.14,มอผ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022002 ------------------//
สพพ.11,สอผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022002 ------------------//
มอผ.23,มอผ.24
-
กิจกรรม
กิจกรรม
สอผ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31028001 ---------//
สอผ.21
//--------- 31022005 ---------//
สพพ.21
-
โฮมรูม
//------------- 31022005 -------------//
สพพ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000008 -------------//
มอผ.11,มอผ.12
สอผ.21
//------------- 31000008 -------------//
มอผ.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ