คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   111
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5731-0510การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
5731-0590คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-33
6041-0521การตัดต่อระบบภาพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  30  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  30     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
นางมัลลิกา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
นางมัลลิกา
//------------------ 41052167 ------------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
กิจกรรม
กิจกรรม
นางมัลลิกา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
โฮมรูม
นางมัลลิกา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31059001 -------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ