คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   115
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0520เครื่องรับโทรทัศน์2-3-35
5621-0521สายส่งและสายอากาศ1-3-24
5621-0585โครงการ*-*-44
5731-0510การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  30  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  1     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอรุณ
//------------- 21052106 -------------//
นายอรุณ ทองกลม
นายอรุณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
นายอรุณ
//------------- 21058501 -------------//
นายอรุณ ทองกลม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
กิจกรรม
กิจกรรม
นางมัลลิกา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
โฮมรูม
นายอรุณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
นายอรุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ