คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   124
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0120คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
5621-0521ระบบเสียง1-3-24
5621-0521เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
5621-0521เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเทียนชัย
//------------- 21052102 -------------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
//------------- 21052102 -------------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052110 ---------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
นายเทียนชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเทียนชัย
//--------- 20012001 ---------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21052102 -------------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
โฮมรูม
//------------- 21052102 -------------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21052107 ------------------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
นายเทียนชัย
//--------- 20012001 ---------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ