คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   125
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5731-0510เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
5731-0521อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-34
5731-0585โครงการ 2*-*-22
 จำนวนชั่วโมง  14  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  14     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31058503 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสุวิจักขณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
โฮมรูม
นายสุวิจักขณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ