คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   125
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0585โครงการ*-*-44
5731-0500เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-2-23
5731-0510เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
5731-0520การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-23
5731-0521อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  24  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  20     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นายสุวิจักขณ์ นายสุวิจักขณ์
//--------- 31052010 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสุวิจักขณ์
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31050002 -------------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
โฮมรูม
นายสุวิจักขณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21058501 -------------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ