คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   125
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5731-0500งานพื้นฐานวจรไฟฟ้าและการวัด2-3-35
5731-0510เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
5731-0520อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-2-23
5731-0585โครงการ 1 *-*-22
 จำนวนชั่วโมง  16  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  16     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นายสุวิจักขณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31050001 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นายสุวิจักขณ์
//--------- 31058502 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสุวิจักขณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31050001 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นายสุวิจักขณ์
//--------- 31052005 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ