คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   223
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0521ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-24
5621-0521สายส่งและสายอากาศ1-3-24
5731-0520การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
5731-0585โครงการ 2*-*-22
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21052106 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
นายสันทัด
//------------- 21052106 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด
//------------- 21052105 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
//------------- 21052105 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052008 ---------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21052106 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052105 ---------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
โฮมรูม
นายสันทัด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด
//------------- 21052105 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
//--------- 31058503 ---------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ