คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   411
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5622-0220การจัดแสดงสินค้า1-4-35
5732-0000การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-33
5732-0010หลักการตลาด3-0-33
5732-0221การตลาดบริการ3-0-33
5732-0221สัมมนาการตลาด2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22022007 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32001003 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
//--------- 32000007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
//------------- 32001003 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32022102 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ