คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   411
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5730-0110การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
5732-0000หลักการขาย3-0-33
5732-0000การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  29  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  29     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000002 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000002 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32000007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000002 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32000002 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000002 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
โฮมรูม
//--------- 32000002 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
//--------- 30011001 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ