คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   413
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0110ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
5622-0010การขายเบื้องต้น 12-0-22
5622-0220การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ2-2-34
5622-0220การโฆษณา1-4-35
5622-0220การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย2-2-34
5622-0290การประชาสัมพันธ์1-2-23
5732-0010หลักการจัดการ2-2-34
5732-0010หลักการตลาด3-0-33
5732-0220พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-33
5732-0220การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโซ่อุปทาน3-0-33
5732-0285โครงการ 1*-*-22
 จำนวนชั่วโมง  51  ชั่วโมง  ปวช.  21  ชั่วโมง  ปวส.  30     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022008 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//------------- 32001003 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//------------- 32001003 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
น.ส.วลีรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22029001 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 32001003 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 22022004 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
นางลลิดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32001002 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นางลลิดา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32001002 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001004 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 32022002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
โฮมรูม
//--------- 22022008 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 32022007 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001004 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
น.ส.วลีรัตน์
//--------- 32028502 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ