คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   413
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0110การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
5622-0010การขายเบื้องต้น 21-2-23
5622-0290การรวมกลุ่มทางการค้า3-0-33
5732-0000การเป็นผู้ประกอบการ3-0-33
5732-0010หลักการจัดการ2-2-34
5732-0220การวิจัยการตลาด2-2-34
5732-0220กลยุทธ์การตลาด3-0-33
5732-0221การตลาดอิเล็กทรอนิกส์2-2-34
5732-0285โครงการ*-*-44
5732-0290การตลาดออนไลน์3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  60  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32028501 ------------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 20011002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//------------- 22001005 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//------------- 32029010 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 32022005 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001005 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
น.ส.วลีรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
โฮมรูม
//------------- 32000003 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 32022103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อรณิชา
//--------- 22029005 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ