คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   414
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5622-0010การขายเบื้องต้น 21-2-23
5622-0221การบรรจุภัณฑ์1-2-23
5622-0285โครงการ*-*-44
5732-0000การเป็นผู้ประกอบการ3-0-33
5732-0000การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด3-0-33
5732-0010หลักการตลาด3-0-33
5732-0220การจัดการขาย3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  19  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  12     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000006 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
น.ส.ณัฐกฤตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022104 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32022001 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นางลลิดา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32001003 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000003 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//------------- 22028501 -------------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ