คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   522
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0014คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-22
5620-0014คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
5620-0014คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-22
5730-0014คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  49  ชั่วโมง  ปวช.  46  ชั่วโมง  ปวส.  3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
โฮมรูม
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
น.ส.อภิญญา
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ