คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   523
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0014คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-22
5620-0014คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-22
5730-0014คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-33
5730-0014แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-33
5940-0014สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-33
6040-0014สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  47  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  39     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 30001402 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
น.ส.สาพิตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001402 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 40001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สาพิตา
โฮมรูม
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
น.ส.สาพิตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สาพิตา
//--------- 30001402 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
น.ส.สาพิตา
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ