คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   524
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5730-0014คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-33
5730-0014คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-33
5730-0014แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  54  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  54     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
น.ส.นิดติยากร น.ส.นิดติยากร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิดติยากร น.ส.นิดติยากร
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.นิดติยากร น.ส.นิดติยากร
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
โฮมรูม
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001403 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ