คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   615
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5627-0010อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1-2-23
5627-0120เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-23
5627-0121การพัสดุโรงแรม2-0-22
5627-0121การจัดตกแต่งสถานที่2-2-34
5737-0190ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27001001 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012007 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 27012106 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//------------- 27001001 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012007 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 37019010 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37019010 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012122 ------------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
โฮมรูม
//--------- 27012106 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012122 ------------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ