คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   615
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5627-0010พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-22
5627-0010การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-22
5627-0120เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-23
5627-0121การพัสดุโรงแรม2-0-22
5627-0121เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน2-0-22
5627-0185โครงการ*-*-44
5737-0000บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ3-0-33
5737-0120ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-34
5737-0120สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  19     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012007 -------------//
นายครู 1
//------------- 37000004 -------------//
นายครู 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27001004 ---------//
นายครู 1
//--------- 37012004 ---------//
นายครู 1
//--------- 27001004 ---------//
นายครู 1
//--------- 37012007 ---------//
นายครู 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012007 -------------//
นายครู 1
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27018501 ------------------//
นายครู 1
โฮมรูม
//--------- 27001006 ---------//
นายครู 1
//--------- 37012004 ---------//
นายครู 1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012107 ---------//
นายครู 1
//--------- 27012107 ---------//
นายครู 1
//--------- 27012106 ---------//
นายครู 1
//--------- 37012007 ---------//
นายครู 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ