คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   632
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5730-0013วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
5730-0013วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-34
5730-0013วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
5730-0013วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-34
5730-0013วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  44  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  44     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001304 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
น.ส.ชลญา น.ส.ชลญา
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
น.ส.ชลญา
//--------- 30001304 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
น.ส.ชลญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 30001302 -------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
น.ส.ชลญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001301 -------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
โฮมรูม
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//------------- 30001306 -------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30001302 ------------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ