คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   712
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3104-2101อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 12-3-35
5621-0420วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-24
5621-0421เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-22
5621-0421คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-22
5621-0485โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมง  40  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042121 ---------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
//------------- 31042101 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา
//------------- 21042003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
//--------- 21042121 ---------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21042003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.วิสุดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา
//------------- 21042003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
โฮมรูม
น.ส.วิสุดา
//------------- 21048501 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21042003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
//--------- 21042115 ---------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
น.ส.วิสุดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ