คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   726
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0420มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ2-3-35
5621-0420การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-35
5731-0420เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042008 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//--------- 21042008 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
นายภาสกร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042007 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//------------- 31042007 -------------//
นายภาสกร ดงทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042009 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//--------- 21042009 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายภาสกร
//------------- 31042007 -------------//
นายภาสกร ดงทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21042009 -------------//
นายภาสกร ดงทอง
โฮมรูม
//------------- 21042009 -------------//
นายภาสกร ดงทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042009 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//--------- 21042009 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
นายภาสกร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ