คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   745
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0110อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-23
5621-0420วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-24
5621-0421กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-22
5621-0421งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-24
5731-0001นิวเมติกและไฮดรอลิกส์2-2-34
5731-0400เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-35
5731-0420การติดตั้งไฟฟัา12-3-35
 จำนวนชั่วโมง  59  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ
//------------- 21042002 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//------------- 20011004 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//------------------ 31000104 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31040002 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//------------- 31040002 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//------------- 20011004 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//------------------ 31000104 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042101 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//--------- 21042101 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพิศาล
//------------- 21042111 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ
//------------- 21042002 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
โฮมรูม
นายพิศาล
//------------- 21042002 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ