คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   924
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0110การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
5623-0820กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-35
5730-0120เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
5731-0000งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
5732-0420การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  61  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  52     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042006 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 23082007 ---------//
นางวราดา ขันตี
//------------- 23082007 -------------//
นางวราดา ขันตี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 32042006 ---------//
นางวราดา ขันตี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000008 -------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//------------------ 32042006 ------------------//
นางวราดา ขันตี
//------------------ 32042006 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 20011002 ---------//
นางวราดา ขันตี
โฮมรูม
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ