คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   928
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5622-0420คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ1-2-23
5622-0421การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-34
5730-0120เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
5732-0420การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-34
5942-0420การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-35
6040-0014สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  30     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001402 -------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042001 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 42042004 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ปัทมพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042104 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 32042002 ---------//
นางวราดา ขันตี
//------------- 42042004 -------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042104 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 32042002 ---------//
นางวราดา ขันตี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ