คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   937
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5622-0420คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
5730-0120เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
5732-0420ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-34
5732-0421การประยุกต์โปรแกรมสื่อประสม2-2-34
5732-0421การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  19  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  16     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042103 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
นายณัทพงศ์
//--------- 32042103 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042107 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042107 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ