คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   937
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5730-0120เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
5732-0420การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-34
5732-0421การใชระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  24  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  24     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042108 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042108 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32042108 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
โฮมรูม
//------------------ 32042001 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042108 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ