คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   937
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5732-0420การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-34
5732-0420ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-34
5732-0421การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา2-2-34
5732-0485โครงการ*-*-44
5737-0000เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  28     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//------------------ 32048501 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042107 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
โฮมรูม
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37000003 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ