คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   T304
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5730-0012ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-33
5730-0012ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-22
5730-0012การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-33
5730-0012การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
5730-0012ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-33
5737-0151งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม*-*-33
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001206 -------------//
นายภควัตร สิงห์คำ
นายภควัตร
//--------- 30001203 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
นายภควัตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001206 -------------//
นายภควัตร สิงห์คำ
นายภควัตร
//--------- 30001206 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//--------- 30001207 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001209 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001201 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
นายภควัตร
โฮมรูม
นายภควัตร นายภควัตร
//--------- 37015102 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภควัตร
//--------- 30001207 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ