คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   T404
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0012ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-22
5620-0012ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-12
5627-0121สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
นายพิสิทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิสิทธิ์
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
โฮมรูม
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
นายพิสิทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ