คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   civil2
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-0013กฎหมายก่อสร้าง2-0-22
5621-2120งานสำรวจและงานระดับ1-3-24
5621-2121การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
5621-2121งานสุขาภิบาล1-3-24
5730-0110การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
5731-2120การประมาณราคางานโยธา2-2-34
5731-2121การทดสอบวัสดุ1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  50  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21212114 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21001304 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21001304 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//------------- 30011001 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212005 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21212114 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212119 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212003 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชาติชาย
//--------- 31212106 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ