คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   civil3
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-2120คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-22
5621-2120กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-22
5621-2120กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
5730-0110การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
5731-2120การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
5731-2121การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  51  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  27     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21212008 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 21212011 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 30011001 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 21212008 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21212010 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 21212010 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
นายปิยรัตน์ นายปิยรัตน์
//--------- 21212011 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212103 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31212103 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212002 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
โฮมรูม
//---------------------- 31212002 ----------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ