คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   civil3
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5621-2110การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-24
5621-2120การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-24
5731-0003ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-33
5731-2100การประมาณราคาก่อสร้าง2-2-34
5731-2100การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-26
5731-2120การประมาณราคางานโยธา2-2-34
5731-2120คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-34
5731-2180ฝึกงาน*-*-44
 จำนวนชั่วโมง  65  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  41     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21211002 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//------------------ 21212003 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210004 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//------------------ 31212005 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212003 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31218001 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000301 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
นายปิยรัตน์
โฮมรูม
//--------- 21211002 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210007 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 31210007 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
นายปิยรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ