คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   t410
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5627-0121สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม1-2-23
5730-0012ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-22
5730-0012การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-12
5730-0012การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
 จำนวนชั่วโมง  32  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  29     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ดร.สุภาพ
//--------- 30001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ดร.สุภาพ
//--------- 30001205 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012101 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001205 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
กิจกรรม
กิจกรรม
ดร.สุภาพ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
โฮมรูม
//------------- 30001207 -------------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ดร.สุภาพ ดร.สุภาพ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ