คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561


ตารางการใช้ห้อง   t410
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5730-0012ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-33
5730-0012การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-33
6140-0012ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้2-2-34
6140-0012ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  32  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  32     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//------------- 30001206 -------------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ดร.สุภาพ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ดร.สุภาพ
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 40001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 40001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
กิจกรรม
กิจกรรม
ดร.สุภาพ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 40001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
โฮมรูม
//--------- 40001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ดร.สุภาพ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ดร.สุภาพ ดร.สุภาพ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ