คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560


ตารางการใช้ห้อง   t410
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
5620-0012ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-22
5620-0012ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-12
5730-0012ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-33
5730-0012ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-22
5730-0012การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-12
5730-0012การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
 จำนวนชั่วโมง  29  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  25     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ดร.สุภาพ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 20001202 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ดร.สุภาพ
กิจกรรม
กิจกรรม
ดร.สุภาพ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001205 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ดร.สุภาพ
//--------- 20001204 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ดร.สุภาพ
//--------- 30001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ