คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสิทธิชัย คำเสียง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 4
2102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48 8
2102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24 4
2102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2-4-26 6
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 2-4-26 6
2102-8501โครงการ *-*-44 4
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10-27-20 41 39
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรเมษฐ์ นายปรเมษฐ์ เวชกามา นายปรเมษฐ์ เวชกามา นายปรเมษฐ์ เวชกามา นายรณกฤต นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายสิทธิชัย นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
กิจกรรม
กิจกรรม
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง
โฮมรูม
นายสิทธิชัย นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ