คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสิทธิชัย คำเสียง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 2
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2
2102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22 2
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 8
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 6
2102-2107หล่อโลหะ 2-3-35 5
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 3
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
 รวม  12-21-19 33 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  5 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายจิรยุทธ์ โชติกุล น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์ น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ น.ส.พิมพ์พัชชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพุตตาล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง
โฮมรูม
นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ