คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายภาสกร จำปาเรือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 4
2102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48 8
2102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24 4
2102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2-4-26 6
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 2-4-26 6
2102-8503โครงการ 2 *-*-22 2
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  11-27-19 40 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายจิรยุทธ์ โชติกุล
นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายจิรยุทธ์ โชติกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพุตตาล นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ
นายภาสกร นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง นายพุตตาล วรรณทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายคณันนท์ จันทร์อ่อน นายสมศักดิ์ ไพคำนาม นายสมศักดิ์ ไพคำนาม
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสมศักดิ์ ไพคำนาม นายสมศักดิ์ ไพคำนาม น.ส.พิมพ์พัชชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายจิรยุทธ์ โชติกุล
โฮมรูม
นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง นายภาสกร จำปาเรือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประยูร นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
นายจิรยุทธ์ นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายจิรยุทธ์ โชติกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ