คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสิทธิชัย   คำเสียง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-27
21022002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
21022009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-24
21022010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-24
21022109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี2-4-210
21022202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-3-24
21028501โครงการ 0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001008 -------------//
ชอ.12
ชช.31
//------------- 21001008 -------------//
ชช.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022109 ---------//
ชก.32
//--------- 21022109 ---------//
ชก.32
ชก.32,ชก.31
//--------- 21022002 ---------//
ชก.31,ชก.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022109 ---------//
ชพ.31,ชพ.32
//--------- 21022109 ---------//
ชพ.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022109 ---------//
ชพ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21028501 ------------------//
ชก.31
โฮมรูม
ชก.32,ชก.31
//------------- 21022010 -------------//
ชก.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.12,ชก.11
//------------- 21022202 -------------//
ชก.11,ชก.12
ชพ.21,ชพ.22
//------------- 21022009 -------------//
ชพ.22,ชพ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ