คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายสิทธิชัย   คำเสียง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-27
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-24
2102-2107หล่อโลหะ2-3-35
2102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด2-6-46
2102-8502โครงการ 1*-*-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชพ.21,ชพ.22
//------------- 21022009 -------------//
ชพ.22,ชพ.21
ชพ.31,ชพ.32
//--------- 21022002 ---------//
ชพ.32,ชพ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022204 ---------//
ชพ.22
//------------------ 21022204 ------------------//
ชพ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21028502 ---------//
ชพ.31,ชพ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.12,ชอ.11
//------------- 21001008 -------------//
ชอ.11
โฮมรูม
//------------- 21001008 -------------//
ชช.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022107 ---------//
ชพ.32,ชพ.31
//------------- 21022107 -------------//
ชพ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ