คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายภาสกร   จำปาเรือง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศบ. อุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานความร่วมมือฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-23
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
2102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-48
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-24
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี2-4-24
2102-8503โครงการ 2*-*-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022005 ---------//
ชพ.31,ชพ.32
//--------- 21022006 ---------//
ชพ.22,ชพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001008 -------------//
ชฟ.14
ชก.31,ชก.32
//------------- 21022010 -------------//
ชก.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022104 ------------------//
ชพ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022104 ---------//
ชพ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21028503 ---------//
ชก.32,ชก.31
โฮมรูม
//------------------ 21022109 ------------------//
ชก.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022008 ---------//
ชพ.11,ชพ.12
//--------- 21022008 ---------//
ชพ.11
//------------------ 21022008 ------------------//
ชพ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ